کنترل داخلی و خارجی در حسابداری

کنترل داخلی و خارجی در حسابداری

کنترل داخلی و خارجی حساب کنترل داخلی و خارجی حساب های یک سازمان، رویدادی می باشد که جهت اطمينان از امور و کارهای جارى مؤسسه، در مسیر اهداف تعیین شده و مطابق با برنامه ريزى مشخص، صورت می گیرد. اکنون قصد داریم این موضوع را از جنبه های مالی سازمان مورد بررسی قرار دهیم....

مشاوره رایگان