حسابدار کیست و چه وظایفی بر عهده دارد

حسابدار کیست و چه وظایفی بر عهده دارد

حسابدار کیست و چه وظایفی دارد  یکی از موارد شغلی بسیار با اهمیت در مجموعه ها و سازمان های مختلف بدون توجه به مقیاس و حوزۀ فعالیتی آنها حسابداری و  امور مربوط به مسائل مالی مؤسسات می باشد.  با توجه به این موضوع که حسابدار مسئولیت کنترل، بررسی و ثبت تمامی امور مالی شرکت...

مشاوره رایگان