دفاع مالیاتی

دفاع مالیاتی

برای آشنایی با دفاع مالیاتی باید بدانیم که در برخی موارد، وکلا به دو پرونده (کیفری و حقوقی) به طور همزمان رسیدگی می کنند. در این موارد طبق قانون، وکیل باید پرونده کیفری را ارجاع دهد (دادگاه کیفری دوم، دادگاه کیفری یک). و لایحه (لایحه دفاع مالیاتی) را به دادگاه حقوقی...

مشاوره رایگان