جستجو
فاکتور صوری و جرائم خرید آن

فاکتور صوری و جرائم خرید آن

فاکتور صوری فاکتوری که در ظاهر مورد تایید سازمان امورمالیاتی استو به صورت رسمی ارائه می شوداما یک فاکتور بی ارزش و جعلی است و مبتنی براساس هیچ معامله ای نیست.استفاده از این فاکتورها مجرمانه است. مجازات صدور و خرید فاکتور صوری در قانون نوین مالیات های مستقیم...

مشاوره رایگان