جستجو
مالیات علی الراس

مالیات علی الراس

مالیات علی الراس مالیات علی الراس، مالیاتی می باشد، بجای اسناد و مدارک پرداخت کننده مالیات، ضرائب مالیاتی مبنای محاسبۀ آن در نظر گرفته می شود. اظهارنامه ای که توسط مودّی ارسال می شود. مهمترین عامل جهت تشخیص درآمد و واحدهای تجاری و محاسبه مالیات از طرف سازمان امور...

مشاوره رایگان