شرکت های تازه تاسیس و مالیات

شرکت های تازه تاسیس و مالیات

شرکت های تازه تاسیس و مالیات پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره ثبت و مدارک شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبتی شرکت نامه، تقاضای ثبتی و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور مدیران شرکت مکلف به انجام فعالیت به صورت رسمی می باشند ولی در نظر داشته باشید یک سری...

مشاوره رایگان