ماده 216 قانون مالیات

ماده 216 قانون مالیات

ماده 216 قانون مالیات برای این که هرگونه ابهام در رای صادره و رفع تضیییع حقوق افراد در هیاتهای حل اختلاف پس از صدور حکم قانون گذار مرجع وقانون 216 را برای شکایت شاکیان از حکم هیئت داوری مشخص کرده است. براساس ماده 216 قانون مالیات مستقیم مودی درهر مرحله از اجرای قانون...

مشاوره رایگان