اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 1402 و نحوۀ ثبت نام آن

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 1402 و نحوۀ ثبت نام آن

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 1402 و نحوۀ ثبت نام آن طبق قانون تمام اشخاص حقیقی و حقوقی طی نیمه آغازین هر ماه موظف به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده خود هستند و البته در صورت عدم ارسال شامل پرداخت مبالغی تحت عنوان جریمه خواهند شد. جهت ارسال اظهارنامه مالیات...

مشاوره رایگان