لیست بیمه

لیست بیمه

لیست بیمه بسیاری از شرکت ها و مشاغل دارای کد بیمه ای هستند که کارگران و کارمندان آنها را بیمه می کند. در پایان هر ماه لیست بیمه را جمع آوری و طبق قانون برای ماموران امنیت عمومی ارسال می کنند. باید بدانید که ایجاد، ثبت و ارائه لیست بیمه  تامین اجتماعی برای همه شرکت ها...

مشاوره رایگان