اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه عملکرد خانه » اظهارنامه عملکرد حقوقی آخرین مطالب تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرددر ایران، پرداخت مالیات به این صورت انجام می گیرد که افراد به صورت خوداظهاری به تنظیم و ارسال اقدام می کنند.  دراظهارنامه عملکرد خود باید اعلام کنند که چه مقدار درآمد داشته...

مشاوره رایگان