میزان دستمزد خدمات حسابرسی سال 1401

جامعۀ حسابداری کشور هر سال با هدف اجرایی کردن آیین نامۀ تعیین حق‌الزحمه‌ پایۀ خدمات حسابرسی و حسابداری، بعد از بررسی شرایط اقتصادی موجود در جامعه، میزان دستمزد خدمات حسابرسی را معین و ابلاغ می‌کند. این میزان حداقل نرخ پیشنهادی برای محاسبۀ حق الزحمه بصورت ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای حسابرسی می باشد؛ در نتیجۀ محاسبۀ میزان مبالغ بیشتر از آن، با موافقت د وطرف قرارداد قابل قبول می باشد.

خدمات حسابرسی

با ماناحساب همراه باشید تا از آخرین نرخ ها در زمینۀ حسابداری در سال 1401 مطلع شوید.

مراتب شغلی حسابرسان بر اساس خدمات حسابرسی

پیش از آگاهی از میزان خدمات حسابرسی، ابتدا با مراتب شغلی حسابرسان آشنا می شویم. مطابق آیین نامه، حداکثر مجاز برای ارائۀ خدمات تخصصی، حسابرسان بر اساس  تحصیلات دانشگاهی و مهارت های شغلی و تجربۀ کاری آنها در رتبه‌های شغلی زیر رتبه بندی می شوند :

 1. کمک حسابرس
 2. حسابرس
 3. حسابرس ارشد
 4. سرپرست حسابرسی
 5. سرپرست ارشد حسابرسی
 6. مدیر حسابرسی
 7. شریک حسابرسی

همانطور که قابل مشاهده می باشد، مراتب شغلی حسابرسان  متمایز از کارکنان قسمت حسابداری می باشد؛ حتی حسابداران رسمی  در رتبۀ حسابرسان قرار ندارند. حق الزحمه ماهانه متعارف یک حسابدار متفاوت بوده و مطابق حداقل قانون کار تعیین می گردد.

تعرفه دستمزد خدمات حسابرسی در سال 1401

جامعه حسابداران رسمی مطابق با مفاد مادهۀ 5 و مادۀ 7 آیین نامۀ تعیین دستمزد پایۀ خدمات حسابرسی تصویب شده از سوی وزارت امور اقتصادی و وزارت کار و آیین نامۀ حداکثر مجاز ارائۀ خدمات تخصصی افراد جامعه (مواد 9 و 10) میزان حداقلی رتبه‌های حسابرسی در سال 1401 را برای قراردادهای حسابرسی منعقده  به صورت زیر اعلام کرد :

ردیف رتبه حرفه‌ای میزان کارکرد ساعتی
1 کمک حسابرس 816,400 ریال
2 حسابرس 1,224,600 ریال
3 حسابرس ارشد 2,449,200 ریال
4 سرپرست حسابرسی 3,673,800 ریال
5 سرپرست ارشد حسابرسی 4,898,400 ریال
6 مدیر حسابرسی اول 6,531,200 ریال
7 مدیر حسابرسی دوم 8,164,000 ریال

حداقل دستمزد حسابرسی صورت های مالی در سال، برابر با مبلغ 195 میلیون ريال می باشد.

رعایت حداقل میزان پایۀ حق‌الزحمه بصورت ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای حسابرسی، در محاسبۀ های دستمزد توصیه شده خدمات حرفه‌ا‌‌‌ی ضروری و لازم می باشد. در صورت تعیین مبلغی بیشتر از نرخ‌ها ذکر شده در بالا، بر اساس توافق طرفین مجاز است.

دستمزد خدمات حسابرسی چه مواردی را شامل می شود ؟

مطابق ماده 1 آیین نامۀ دستمزد خدمات حسابرسی، میزان دستمزد خدمات حسابرسی را در موارد زیر اعلام شده است :

 • دستمزد ساعت کاربطور مستقیم مستقیم حسابرسان مامور در هر کار حسابرسی طبق بودجه ساعتی تعیین شده
 • مخارج اضافی و سربار مخصوص هر کار

مخارج سربار هزینه های اجارۀ دفاتر، کارمندان اداری، ملزومات کاری، کاربرگ مصرفی و… برای انجام کلیۀ امور حسابرسی را شامل میشود.

میزان نرخ ساعتی کار حسابرسی، بصورت یک فرم برای انجام هر كار، بـصورت سرفصل حساب‌ها و موارد مورد رسيدگی و مراتب شغلی مسئولان رسيدگی و  مستندات نرخ بودجه، تهیه و تنظیم خواهد شد.

دستمزد خدمات حسابرسی به چه عواملی بستگی دارد ؟

یکی از دشوارترین قسمت ها حین انجام امور خدمات، ارزش گذاری می باشد. به همین دلیل در ادامۀ بحث به  موارد مهمی که برای ارزش گذاری و معین کردن میزان دستمزد  خدمات حسابرسی تأثیر دارند و حسابرسان پیش از پذیرفتن انجام حسابرسی باید به آن موارد توجه کنند،  خواهیم پرداخت.

 • موارد جزئی و دقت در ارزیابی گزارشات حسابرسی
 • روش حسابرسی

حسابرسی دلیل های گوناگون و برای افراد متفاوتی اعم از حسابرسی های قانونی، حسابرسی های داخلی، حسابرسی های مالیات های بر ارزش افزوده و… تهیه خواهد شد.

تماس با ما : 66925402 – 021

 • میزان خدمات صورت گرفته مطابق با ساعت های کاری و گسترده شدن عملیات قابل انجام
 • سود بدست آمده مؤسسه با توجه به  عملیات حسابرسی که انجام شده است
 • تجربه و دانش فرد حسابرس در اجرای دقیق و سریع فعالیت
 • مخارج موجود هنگام انجام حسابرسی

مراتب شغلی در حسابرسی و وظایف هر کدام

از موارد مهمی که در معین نمودن دستمزد خدمات حسابرسی وجود دارد، آگاهی از مراتب شغلی و وظایفی که هر یک از رتبه های حرفه‌ای حسابرسی می باشد. با ما همراه باشید.

کمک حسابرس

کمک حسابرس با نظارت مستقیم حسابرس ارشد خود و سرپرست کار، اسناد و مدارک مؤسسه را بررسی و گزارش حسابرسی تهیه خواهد کرد.

حسابرس

حسابرسان شامل حسابرس داخلی ( و مستقل )، ماموران بررسی اسناد و مدارک و گزارش های مالی یک مؤسسه می شود. هدف از  بررسی مدارک و گزارشات موارد زیر را شامل می شود :

 •  صحت انجام کارهای حسابداری مؤسسه
 • مقایسۀ اسناد و مدارک و گزارشات مؤسسه با اصول و استانداردهای موجود در زمینۀ حسابداری

حسابرس مستقل نیز به افراد وام دهنده و سرمایه گذار، صحت صورت های مالی را نشان می دهد.

حسابرسان ارشد

حسابرسان ارشد بعلت تجربۀ زیاد و مهارت بیشتری که نسبت به دیگر حسابرسان دارند، مسئول اجرا  عملیات حسابرسی سازمان ها کوچک یا متوسط می باشند.  مسئولیت‌های مهم آنها شامل موارد زیر می باشد :

 • انجام برنامه ریزی مناسب به منظوربررسی های لازم برای تمام قسمت‌های گوناگون صورتهای مالی در موعد مقرر
 • ارزیابی کاربرگ‌های تکمیلی که توسط افراد حسابرس و کمک حسابرس نوشته شده است.
 • آموزش دادن به حسابرس و کمک حسابرس ها حین انجام کار و نظارت بر عملکرد هر کدام

سرپرست حسابرسی

سرپرستان حسابرسی تجربه های لازم جهت اجرای امور حسابرسی را به شکل جداگانه در مؤسسات  بزرگ کسب کرده اند. وظایف این افراد نیز بشکل زیر می باشد :

 • تقسیم کارهای اجرایی میان حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان
 • تهیه و تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی نهایی
 • بررسی عملکرد کارکنان حسابرسی
 • ارزیابی و رفع کردن ایرادهای کاربرگ‌های تکمیلی
 • بررسی اعمال درست استانداردهای حسابرسی هنگام انجام امور حسابرسی

سرپرست ارشد حسابرسی

بررسی و ارزیابی موارد صورتهای مالی که توسط  حسابرس ارشد و سرپرست یکبار بررسی شده است. سرپرست ارشد حسابرسی باید طرح گزارش حسابرسی را به منظور نشان دادن به مدیر تصحیح نماید.

مدیر حسابرسی (مدیر مسئول کار)

مدیران حسابرسی قادر به مدیریت  همزمان چند مورد از عملیات های حسابرسی می باشند. وظایف مدیر حسابرسی شامل موارد زیر می شود:

 • تعیین روند و راهبردهای بررسی برای هر یک از امور حسابرسی و اعمال استانداردهای مربوطه به منظور اجرای عملیات
 • رسیدگی به کاربرگ و مشورت با اعضای ارشد گروه حسابرسی و کارفرما درمورد بررسی  مدارک مربوط
 • تدوین اطلاعات ضروری به منظور تنظیم صورتحساب برای کارفرما و دریافت مطالبات مربوط به دستمزد خدمات حسابرسی

شریک حسابرسی

در شکت های حسابرسی، شرکای حسابرسی بالاترین رده شغلی و یا پرمسئولیت‌ترین مرتبه شغلی در مقابل کارفرما، را بر عهده دارند. از شاخص ترین وظایف آنها :

 • تأیید و تنظیم قراردادهای حسابرسی
 • حضور در انجمن های عمومی کارفرما بعنوان نماینده
 • استخدام کارکنان جدید و سرپرستی و نظارت بر کارکنان بخش حسابرسی

 

مقالات پیشنهادشده : مالیات استارت آپ  ــ اظهار نامه عملکرد

کلام آخر

میزان دستمزد خدمات حسابرسی بستگی به نحوۀ  کیفیت خدمات ارائه شده دارد. حسابرسان موفق در این زمینه کسانی هستند که با پیچیدگی های امور حسابداری و چگونگی اجرایی شدن عملیات آن بطور صحیح آشنایی داشته باشند، تا هنگام رسیدگی بتوان مشکلات بوجود آمده را تشخیص و  گزارش کنند.

مشاوره رایگان