mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

به این صفحه امتیاز دهید post

ماده 216 قانون مالیات

برای این که هرگونه ابهام در رای صادره و رفع تضیییع حقوق افراد در هیاتهای حل اختلاف پس از صدور حکم قانون گذار مرجع وقانون 216 را برای شکایت شاکیان از حکم هیئت داوری مشخص کرده است. براساس ماده 216 قانون مالیات مستقیم مودی درهر مرحله از اجرای قانون چه درزمان دادگاه ، صدورحکم واجرا میتواند شکایت کند وبه ایرادات واشکالات احتمالی گوش زد ودر دادگاه بدوی اعتراض کند .

شرکت حسابداری مانا حساب اگر درپرونده دچاراختلاف و اعتراض شده اید به شما در حل مشکل تان یاری می رساند.

ماده 216 قانون مالیات

در قانون 247 ،251 بیان شده ودر قانون 216 مالیات های مستقیم از سمت قانون گذارپیش بینی شده است .

ماده 216 قانون مالیات مستقیم

 • این ماده برای رفع هر گونه ابهام به اجرای رای نهایی هیئت حل اختلاف است. باید توجه داشت رای قطعی حتماباید صادر شده باشد تابتوان این ماده را به جریان انداخت .
 • این ماده تمامی مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد.
 • این ماده برای تمام مالیات های مستقیم وغیر مستقیم است.
 • رای صادرشده توسط هیئت مالیاتی در ماده 216 قطعی ولازم الاجرا است.
 • اگر شکایت مودی مالیاتی قبل از صدور رای انجام شده باشد براساس تبصره یک ، هیئت حل اختلاف  اگر شکایت را وارد بداند دستور به پیگیری می دهد.
 • رسیدگی به شکایت مودی مالیاتی خارج از نوبت است.

 

درباره رسیدگی به پرونده های مالیاتی شاکیان ،دبیر خانه باید وقت رسیدگی بر این دعوی را به صورت عادی انتخاب وبه آن رسیدگی کند.

شرکت حسابداری مانا حساب با داشتن کادر قدرتمند شما را درتمامی زمینه های مالی راهنمایی میکند.

تجدید نظر در رای دیوان عدالت اداری

براساس بند دوم ماده 216 قانون اساسی کشور رای دیوان عدالت اداری برای مالیات های سالیانه که برای افراد تعیین شده وقابل اجرااست می تواند به دادگاه تجدیدید نظر برود و قابل رسیدگی است. این تجید نظر هم بای افراد حقیقی وهم برای افرادحقوقی لازم اجرا می باشد .

مالیات همان مبلغ تعیین شده از سوی دولت است که درامر آبادانی ،ساخت و تعیین هزینه های یک حکومت استفاده می شود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در این زمینه هدف هستند .

گروه مالیاتی مانا حساب با داشتن مشاوران مطمعن وکاربلد درزمینه تنظیم عملکرد مالیاتی سالها درکنار کسب کاری بزرگ وکوچک درخشیده است .

مفاد ماده 216 قانون مالیات مستقیم

این ماده در اصل یک مرجع رسیدگی به تمامی شکایات افراد حقیقی و حقوقی دربرابرمطالبات دولت است.

 • اگراجرای دریافت مالیات قبل از اعلام حکم انجام گیرد .مودی مالیاتی می تواند شکایت کند. اگر هیئت حل اختلاف حکم را قطعی بداند پس حکم قابل اجرا است ،اما اگر شکایت را وارد بداند حکم لغو می شود .
 • اگر مالیات غیر مستقیم باشد حکم صادره قطعی است .
 • حکم هیئت داوری برا کالاهای قاچاق لازم اجرا است .

ماده های تعیین شده برای حل اختلاف مالیات‌های مستقیم ( ماده 216 قانون مالیات )

سه ماده برای رسیدگی به شکایت های مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی در قانون براساس ماده 216 قانون اساسی وجود دارد. که شاکی قبل از به اجرا درآمدن حکم می تواند براساس آن شکایت کند .

واگر حکم ابلاغ شده باشد و این اعتراض را هیئت داوری درست تشخیص بدهد حکم را ابطال می کند.

موارد قطعیت مالیات پرداخت کنندگان ( ماده 216 قانون مالیات )

قطعی شدن مالیات زمانی اتفاق می افتد که مودیان مالیاتی برگه مالیات را در سامانه کامل کرده باشند وبه اداره مالیات تسلیم کرده باشند .سازمان امر مالیاتی هم برگه تشخیص میزان مالیات را برای مودی مالیاتی ارسال کرده باشد .

شرکت حسابداری مانا حساب در تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی و ویرایش آن به شما کمک می کند .

ابلاغ برگه تشخیص مالیات :

 1. هیچ اعتراضی از سمت مودی مالیاتی صورت نگیرد .
 2. براساس ماده قانون 216 اگر مودیان مالیاتی اعتراضی دارند به اعتراض آنها رسیدگی شده وحکم جدید ابلاغ می شود.

برسی صلاحیت کمیسیون ماده قانون 216 مالیات های مستقیم

براساس ماده قانون 216مالیات های مستقیم حکم بر میزانارزش مالیات تشخیصی نیست وباید هیئت مالیاتی امین این کار را انجام دهد.

دراصل اگر مودی مالیاتی به مبلغ مالیات خودش براساس اظهارنامه مالیاتی سالیانهاعتراضی داشته باشدبه هیچ عنوان براساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض نمی توتند قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از ماده قانون 216 مالیات های مستقیم با کارشناسان ما درشرکت حسابداری مانا حساب تماس حاصل فرمایید.

اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی ( ماده 216 قانون مالیات )

نهادهای مالیاتی متفاوتی برای  پرداخت مالیات نقش دارند :

 • مودی مالیاتی
 • مدیران کسب وکارها وشرکت ها
 • اشخاص حقیقی
 • اشخاص حقوقی
 • افرادی که دریافت مالیات فرد دیگری برعهده آنهاست.

اقدامات اجرایی ( ماده 216 قانون مالیات )

شامل سه گروه از مودیان مالیاتی می شود :

 • دسته اول : بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درزمان مقرر و ابلاغ میزان مالیات حکم قابل اجرا است .
 • دسته دوم وسوم : ابلاغیه اجرای برای آنها ارسال شده ودرصورت داشتن شکایت واعتراض بنابر قانون 216 مالیات های مستقیم با انها برخورد خواد شد .

استفاده از وکیل برای استفاده از قانون 216 مالیات های مستقیم

مراحل دادرسی وتنظیم یک شکوایه مناسب بسیار سخت است ،پیشنهاد ما این است قبل از تنظیم اظهارنامه دعملکرد مالیاتی با مشاوران وحسابداران کار آزمده ما درشرکت حسابداری مانا حساب تماس حاصل فرمایید وسپس اقدام به تنظیم و ویرایش وارسال اظهارنامه مالیاتی کنید.

درصورت لوزم وکلایی هستند که فقط درزمینه مالیات فعالیت میکنند وباتمام پیچ وخم های قانون آشنا هستند. اطلاعات کاملی درباره قانون ها ،ماده ها وتمامی تبصره های مربوط به مسائل دعاوی حقوقی مالیاتی دارند وبه راحتی می توانند وکالت پرونده شمارا برعهده بگیرند.

با گرفتن مشاوره از این وکلا به راحتی میتوانبید پرونده خودرا به جریان بیندازید.

داشتن وکیل خبره علاوه بر صرفه جویی هزینه ها در نهایت شما رابه خواسته قلبی تان می رساند.یک وکیل توانا در امر مالیاتی به علت دانستن تمامی پیچیدگی های موجود در قانون های مالیاتی باید تمامی اطلاعات کافی را داشته باشد .

وظایف وکیل امورد دعوای مالیاتی :

 • تشخیص اصالت مدارک ارائه شده
 • تشخیص وآشنایی کامل بامدارک حقوقی
 • حفظ وتشخیص قدرت مدارکاسنادرسمی با مدارک عادی وغیر مهم
 • تشخیص لازم اجرا بودن مدارک رسمی وحقوقی
 • ثبت مدارک مهم
 • کارایی هدایت پرونده به سمت نتیجه مثبت فرد شاکی

مراحل تنظیم دادخواست واعتراض به ماده 216 قانون مالیات مستقیم

 • درج کامل تمامی مشخصات شاکی مودی مالیاتی :

نام ، نام خانوادگی ، شغل ،آدرس  ،نام پدر ،کد پستی ،تاریخ تولد ، کد ملی ، برای اشخاص حقیقی .

ثبت وشماره تماس ، اقامت های اصلی برای اشخاص حقوقی می باشد.

 • مشخصات وکیل :

نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه قائم مقام شاکی

 • درج موضوع شکایت و دادخواست
 • اسناد ومدارک پیوست به دادخواست
 • اثرانگشت شاکی زیر برگه شکوایه
 • اثر انگشت وکیل زیر برگه شکوایه

مشاوره رایگان