ماده 216 قانون مالیات

برای این که هرگونه ابهام در رای صادره و رفع تضیییع حقوق افراد در هیاتهای حل اختلاف پس از صدور حکم قانون گذار مرجع وقانون 216 را برای شکایت شاکیان از حکم هیئت داوری مشخص کرده است. براساس ماده 216 قانون مالیات مستقیم مودی درهر مرحله از اجرای قانون چه درزمان دادگاه ، صدورحکم واجرا میتواند شکایت کند وبه ایرادات واشکالات احتمالی گوش زد ودر دادگاه بدوی اعتراض کند .

شرکت حسابداری مانا حساب اگر درپرونده دچاراختلاف و اعتراض شده اید به شما در حل مشکل تان یاری می رساند.

ماده 216 قانون مالیات

در قانون 247 ،251 بیان شده ودر قانون ماده 216 قانون مالیات مستقیم از سمت قانون گذارپیش بینی شده است .

مأموریت هیأت حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی در خصوص مطالبات دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طبق مقررات اجرایی مالیات، قابل پیگیری و تحصیل است. در این راستا، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت فوریت در بررسی و رسیدگی به شکایات را داراست و تصمیم‌های مورد نیاز را به صورت منظم و سریع اتخاذ می‌کند.

ماده 216 قانون مالیات مستقیم

 • این ماده برای رفع هر گونه ابهام به اجرای رای نهایی هیئت حل اختلاف است. باید توجه داشت رای قطعی حتماباید صادر شده باشد تابتوان این ماده را به جریان انداخت .
 • این ماده تمامی مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد.
 • این ماده برای تمام مالیات های مستقیم وغیر مستقیم است.
 • رای صادرشده توسط هیئت مالیاتی در ماده 216 قطعی ولازم الاجرا است.
 • اگر شکایت مودی مالیاتی قبل از صدور رای انجام شده باشد براساس تبصره یک ، هیئت حل اختلاف  اگر شکایت را وارد بداند دستور به پیگیری می دهد.
 • رسیدگی به شکایت مودی مالیاتی خارج از نوبت است.

 

درباره رسیدگی به پرونده های مالیاتی شاکیان ،دبیر خانه باید وقت رسیدگی بر این دعوی را به صورت عادی انتخاب وبه آن رسیدگی کند.

شرکت حسابداری مانا حساب با داشتن کادر قدرتمند شما را درتمامی زمینه های مالی راهنمایی میکند.

ماده 216 قوانین مالیات مستقیم

هیأت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی مطالبات دولت در قبال اشخاص، بدون تفاضل بین حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات قابل مطالبه و وصول است، خواهد بود. این شکایات با فوریت و خارج از نوبت بررسی شده و رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء است.

در مورد مالیاتهای مستقیم، اگر شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا شده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تأیید شکایت و صدور رأی به بطلان اجرائیه مربوطه، اقدامات لازم را انجام داده و به بررسی و رأی‌گیری درباره درآمد مشمول مالیات مودی خواهد پرداخت. رأی صادر شده توسط هیأت حل اختلاف به عنوان رأی قطعی در نظر گرفته می‌شود. ( ماده 216 قانون مالیات )

در مورد مالیاتهای غیرمستقیم، اگر شکایت اجرائی حاکی از این باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست، هیأت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به این شکایت خواهد بود، و رأی صادر شده توسط این هیأت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراء است.

این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال مرتبط با عایدات دولت و بهای مال قاچاق و همچنین مالیاتهای غیرمستقیمی است که بر اساس مقررات خاص خود در مراجع مخصوص باید حل و فصل شود.

بخشنامه ماده 216 قانون مالیات

تطبیق با ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تضمین می‌کند که احکام فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم (با استثنای حکم ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم) مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده را دربر می‌گیرد. به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و به دست آوردن رویه یکپارچه در اجرا، اعلام می‌شود:

 

1- با توجه به آخرین بند تبصره دوم ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح می‌کند “مواد مذکور شامل آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم است که باید مطابق مقررات خاص در مراجع مخصوص حل و فصل شود”؛

بنابراین، به منظور اعمال فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم بر روی قوانین مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات‌ها و عوارض خاص موجود در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال نمی‌شود.

به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که شکایت نشان دهد وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده (به استثنای سایر مالیات‌ها و عوارض خاص مطابق با فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که تحت حکم تبصره (2) ماده مذکور قرار دارند) قبل از قطعیت و به موقع اجرا نشده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت ارائه شکایت، به عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی اولیه یا هیأت تجدید نظر، پس از صدور رأی بطلان اجراییت ، می‌تواند اقداماتی مانند صدور قرار رسیدگی یا رأی مناسب در همان مورد را انجام دهد. با توجه به موارد فوق، بخش (ب) بند (2) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص امکان شکایت مؤدی یا رئیس امور مالیاتی از رأی ذکرشده به شورای عالی مالیاتی، قابل اعمال بر مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهد بود.

بدیهی است که با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 که درباره امکان طرح پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت تعیین شده توسط تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، نادیده گرفته نمی‌شود.

تجدید نظر در رای دیوان عدالت اداری

براساس بند دوم ماده 216 قانون مالیات رای دیوان عدالت اداری برای مالیات های سالیانه که برای افراد تعیین شده وقابل اجرااست می تواند به دادگاه تجدیدید نظر برود و قابل رسیدگی است. این تجید نظر هم بای افراد حقیقی وهم برای افرادحقوقی لازم اجرا می باشد .

مالیات همان مبلغ تعیین شده از سوی دولت است که درامر آبادانی ،ساخت و تعیین هزینه های یک حکومت استفاده می شود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در این زمینه هدف هستند .

گروه مالیاتی مانا حساب با داشتن مشاوران مطمعن وکاربلد درزمینه تنظیم عملکرد مالیاتی سالها درکنار کسب کاری بزرگ وکوچک درخشیده است .

مفاد ماده 216 قانون مالیات مستقیم

اقدامات هیأت حل اختلاف مالیاتی، مقتضی است که شکایات به صورت فوری و در اولویت، خارج از نوبت رسیدگی شده و پس از بررسی‌های لازم، تصمیم قطعی اعلام می‌شود.

این ماده در اصل یک مرجع رسیدگی به تمامی شکایات افراد حقیقی و حقوقی دربرابرمطالبات دولت است. ( ماده 216 قانون مالیات )

 • اگراجرای دریافت مالیات قبل از اعلام حکم انجام گیرد .مودی مالیاتی می تواند شکایت کند. اگر هیئت حل اختلاف حکم را قطعی بداند پس حکم قابل اجرا است ،اما اگر شکایت را وارد بداند حکم لغو می شود .
 • اگر مالیات غیر مستقیم باشد حکم صادره قطعی است .
 • حکم هیئت داوری برا کالاهای قاچاق لازم اجرا است .

ماده های تعیین شده برای حل اختلاف مالیات‌های مستقیم ( ماده 216 قانون مالیات )

سه ماده برای رسیدگی به شکایت های مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی در قانون براساس ماده 216 قانون اساسی وجود دارد. که شاکی قبل از به اجرا درآمدن حکم می تواند براساس آن شکایت کند .

واگر حکم ابلاغ شده باشد و این اعتراض را هیئت داوری درست تشخیص بدهد حکم را ابطال می کند.

باید توجه داشت که در صورتی که شکایت مربوط به مالیاتهای مستقیم باشد و اثبات شود که وصول مالیات قبل از قطعیت آن، به موقع انجام شده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از صدور رأی بطلان اجرائیه، در مورد مورد مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و اقدامات لازم را نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی انجام خواهد داد. تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و قابل اجرا است. ( ماده 216 قانون مالیات )

توجه داشته باشید که در صورتی که شکایت اجرائی مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم باشد و موضوع آن نسبت به مطالبه مالیات قانونی ابهام و اختلاف داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی به عنوان مرجع صلاحیت‌مند در رسیدگی به این شکایت عمل خواهد کرد. تصمیم گیری هیأت مذکور در این خصوص قطعی و قابل اجرا است.

در این تبصره، جرایم قاچاق اموال مرتبط با عواید دولت و هزینه‌های قاچاق برخاسته از مالیاتهای غیرمستقیم، و همچنین آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که بر اساس مقررات خاص نیاز به تعیین و تفکیک دارند، مورد شامل این تبصره قرار خواهند گرفت و در مراجع مخصوص خود باید مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بهتر است از خدمات مشاوره مالی ارائه شده توسط مشاوران و کارشناسان برجسته ماناحساب استفاده نمایید. آنها قادر خواهند بود تا راهنمایی شما را در این زمینه به ارمغان آورند.

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سال های 93 و 94

با توجه به تفاهمنامه بین اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی، به‌منظور همکاری و مشارکت در نظارت بر نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، شرایط زیر الزامی است: مودیان فراخوان مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را با تکمیل فرم معتبر و تأیید رؤسای اتحادیه‌های مربوطه، در خصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا تجهیزات مشابه برای هر یک از سال‌های مذکور، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

در این صورت، در هر مرحله از بررسی توسط ادارات امور مالیاتی یا مراجع مربوط به ماده‌های ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر، امکان استفاده از معافیتهای مقرر شده در قوانین مالیاتی فراهم خواهد بود. ( ماده 216 قانون مالیات )

صاحبان مشاغلی که موظف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه هستند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوطه، از معافیتهای مقرر شده قانونی محروم خواهند شد. در صورت تأیید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر، لازم نخواهد بود که اداره امور مالیاتی از محل واحد شغلی بازدیدی انجام دهد.

موارد قطعیت مالیات پرداخت کنندگان ( ماده 216 قانون مالیات )

قطعی شدن مالیات زمانی اتفاق می افتد که مودیان مالیاتی برگه مالیات را در سامانه کامل کرده باشند وبه اداره مالیات تسلیم کرده باشند .سازمان امر مالیاتی هم برگه تشخیص میزان مالیات را برای مودی مالیاتی ارسال کرده باشد .

شرکت حسابداری مانا حساب در تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی و ویرایش آن به شما کمک می کند .

ابلاغ برگه تشخیص مالیات :

 1. هیچ اعتراضی از سمت مودی مالیاتی صورت نگیرد .
 2. براساس ماده قانون 216 اگر مودیان مالیاتی اعتراضی دارند به اعتراض آنها رسیدگی شده وحکم جدید ابلاغ می شود.

برسی صلاحیت کمیسیون ماده قانون 216 مالیات های مستقیم

براساس ماده قانون 216مالیات های مستقیم حکم بر میزانارزش مالیات تشخیصی نیست وباید هیئت مالیاتی امین این کار را انجام دهد.

دراصل اگر مودی مالیاتی به مبلغ مالیات خودش براساس اظهارنامه مالیاتی سالیانهاعتراضی داشته باشدبه هیچ عنوان براساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض نمی توتند قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از ماده قانون 216 مالیات های مستقیم با کارشناسان ما درشرکت حسابداری مانا حساب تماس حاصل فرمایید.

اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی ( ماده 216 قانون مالیات )

نهادهای مالیاتی متفاوتی برای  پرداخت مالیات نقش دارند :

 • مودی مالیاتی
 • مدیران کسب وکارها وشرکت ها
 • اشخاص حقیقی
 • اشخاص حقوقی
 • افرادی که دریافت مالیات فرد دیگری برعهده آنهاست.

اقدامات اجرایی ( ماده 216 قانون مالیات )

شامل سه گروه از مودیان مالیاتی می شود :

 • دسته اول : بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درزمان مقرر و ابلاغ میزان مالیات حکم قابل اجرا است .
 • دسته دوم وسوم : ابلاغیه اجرای برای آنها ارسال شده ودرصورت داشتن شکایت واعتراض بنابر قانون 216 مالیات های مستقیم با انها برخورد خواد شد.

استفاده از وکیل برای استفاده از ماده 216 قانون مالیات

مراحل دادرسی وتنظیم یک شکوایه مناسب بسیار سخت است ،پیشنهاد ما این است قبل از تنظیم اظهارنامه دعملکرد مالیاتی با مشاوران وحسابداران کار آزمده ما درشرکت حسابداری مانا حساب تماس حاصل فرمایید وسپس اقدام به تنظیم و ویرایش وارسال اظهارنامه مالیاتی کنید.

ماده 216 قانون مالیات

درصورت لوزم وکلایی هستند که فقط درزمینه مالیات فعالیت میکنند وباتمام پیچ وخم های قانون آشنا هستند. اطلاعات کاملی درباره قانون ها ،ماده ها وتمامی تبصره های مربوط به مسائل دعاوی حقوقی مالیاتی دارند وبه راحتی می توانند وکالت پرونده شمارا برعهده بگیرند.

با گرفتن مشاوره از این وکلا به راحتی میتوانبید پرونده خودرا به جریان بیندازید.

داشتن وکیل خبره علاوه بر صرفه جویی هزینه ها در نهایت شما رابه خواسته قلبی تان می رساند.یک وکیل توانا در امر مالیاتی به علت دانستن تمامی پیچیدگی های موجود در قانون های مالیاتی باید تمامی اطلاعات کافی را داشته باشد .

وظایف وکیل امورد دعوای مالیاتی :

 • تشخیص اصالت مدارک ارائه شده
 • تشخیص وآشنایی کامل بامدارک حقوقی
 • حفظ وتشخیص قدرت مدارکاسنادرسمی با مدارک عادی وغیر مهم
 • تشخیص لازم اجرا بودن مدارک رسمی وحقوقی
 • ثبت مدارک مهم
 • کارایی هدایت پرونده به سمت نتیجه مثبت فرد شاکی

مهلت اعتراض به ماده ۲۱۶ قانون مالیات

با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان و آیین دادرسی، شخص شاکی در پرونده مالیاتی در صورتی که در ایران مقیم باشد، می‌تواند در مدت ۳ ماه اعتراض خود را در دیوان عدالت ثبت کند. همچنین، اگر شخص شاکی پرونده مالیاتی خارج از کشور باشد، می‌تواند با استفاده از خدمات یک وکیل متخصص در امور مالیاتی، در مدت ۶ ماه اعتراض خود را در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح کند. به دلیل پیچیدگی روش طرح دعوی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، توصیه می‌شود به یک وکیل متخصص در این زمینه مراجعه نمایید تا در طول این فرآیند، تا زمان تعیین نتیجه اعتراض به ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، از اقدامات خود اطمینان حاصل کنید.

وکلا و مشاوران با تجربه از موسسه حقوقی پایتخت آماده هستند تا در اعتراض به ماده ۲۱۶ مالیات، به شما کمک کنند و با ارائه مشاوره‌های کاربردی، شما را در راهنمایی و دستیابی به نتیجه مطلوب همراهی کنند.

رسیدگی به اعتراضات مالیاتی

با توجه به اصلاحات سال ۱۳۹۴، هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم به عنوان یک مرجع معتبر برای رسیدگی و حل و فصل اعتراضات مالیاتی تعیین شده است. این هیأت به عنوان یک نهاد اداری مستقل خارج از حوزه دادگستری فعالیت می‌کند. در ضمن، برای مراجعه مودی به این هیأت و ثبت اعتراض، رعایت شروطی لازم است که برای اعتراض به ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم آشنایی با آن ضروری است.

مراجع مشخص شده برای حل اختلافات مالیاتی به عنوان هیئت‌هایی شناخته می‌شوند که وظیفه رسیدگی به شکایات و دعاوی مالیاتی را دارند. این هیئت‌ها به عنوان مرجعی قابل اعتماد در این زمینه شناخته می‌شوند.

اعتراض به رأی ماده 216 مالیات

به‌طور گاهی، هرچند هیأت‌های حل اختلاف رأی خود را صادر و محکوم له و محکوم عیله توضیح داده‌اند، اما در عمل مشاهده می‌شود که در اجرای رأی صادر شده، ابهاماتی وجود دارد و این ابهام ممکن است منجر به ضایعه حقوق افراد شود. بنابراین، قانون‌گذار یک مرجع را برای شکایت از اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است که همان ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم استفاده می‌شود.

بایستی تاکید شود که در مراحل مختلف، امکان اعتراض وجود دارد. گاهی این اعتراض به رأی صادره مربوط می‌شود و گاهی نیز به اجرای رأی. بنابراین، هنگامی که پرونده‌ای در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود، طرف می‌تواند به رأی صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض کند و همچنین، در صورت وجود اشکالات یا خطاها در اجرای رأی در هیأت حل اختلاف بدوی، اعتراض کند.

قانون مقرر کرده است که اعتراض به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قابل ارائه باشد و اعتراض به نحوه اجرای این آراء در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم پیش‌بینی شده است.

مراحل تنظیم دادخواست واعتراض به ماده 216 قانون مالیات مستقیم

افرادی که اعتراضی به میزان مالیات پرداختی ( طبق ماده 216 قانون مالیات ) در رای قطعی دارند، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقدام کنند و درخواست صدور دستور توقف موقت اجرای احکام مالیاتی را از شعب رسیدگی درخواست کنند. صدور حکم دستور موقت در زمانی انجام می‌شود که وجود خطر وارد شدن ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از اجرای حکم قطعی ممکن است، و مسئولیت صدور حکم دستور موقت نیز بر عهده شعب رسیدگی کننده به همان شکایت اصلی است.

 • درج کامل تمامی مشخصات شاکی مودی مالیاتی :

نام ، نام خانوادگی ، شغل ،آدرس  ،نام پدر ،کد پستی ،تاریخ تولد ، کد ملی ، برای اشخاص حقیقی .

ثبت وشماره تماس ، اقامت های اصلی برای اشخاص حقوقی می باشد.

 • مشخصات وکیل :

نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه قائم مقام شاکی

 • درج موضوع شکایت و دادخواست
 • اسناد ومدارک پیوست به دادخواست
 • اثرانگشت شاکی زیر برگه شکوایه
 • اثر انگشت وکیل زیر برگه شکوایه

مشاوره رایگان