mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

به این صفحه امتیاز دهید post

اعتراض مالیاتی

اعتراض مالیاتی | اعتراض به مالیات | مهلت اعتراض به مالیات

اعتراض مالیاتی

اعتراض مالیاتی 1401 نوعی اعتراض به مالیات می‌باشد که در مالیات مستقیم و در روش خوداظهاری تعیین مالیات استفاده می شود. در این گونه موارد، مؤدی می تواند پس از صدور و ابلاغ برگه مالیاتی، با ورود به سامانه اعتراض مالیاتی 1401 طبق سیستم اعتراضی تعیین شده در سایت نسبت به اعتراض به مالیات سال 1401 اقدام نماید.

برگه تشخیص مالیاتی

سند تشخیص سندی است که اداره مالیات از طریق آن اظهارنامه مالیاتی را به مؤدیان اعلام می کند. طبق قانون، مودیان موظفند ظرف 4 ماه از پایان سال مالیاتی اظهارنامه خود را به اداره مالیات ارائه کنند. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت یک سال پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی را بررسی و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت مقرر، برگ تشخیص مالیات را صادر کند.

در واقع برگ تشخیص یا برگ تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا برگ تشخیص مالیات عمومی حاصل رسیدگی اداره امور مالیاتی مؤدی است که برای هر یک از انواع مالیات به تفکیک تهیه می شود.

انواع برگ تشخیص مالیات

انواع مختلفی از اظهارنامه مالیاتی وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر به شرح انواع آن می پردازیم.

انواع برگ تشخیص مالیات عبارتند از:
1. برگ تشخیص مالیات بر حقوق:
یکی از انواع اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیات بر حقوق می‌باشد. در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت مالیات در زمان مقرر اقدام نکند یا به اندازه کافی پرداخت نکند، اداره امور مالیاتی موظف به پرداخت است. صدور برگ تشخیص مالیات حقوق و دریافت مبلغ مالیات و جریمه مربوطه.
2. برگ تشخیص مالیات تکلیفی:
در صورت عدم وجود اختلاف فرم تشخیص مالیات صادر می شود. بنابراین در صورتی که مؤدی نسبت به میزان مالیات اعتراضی داشته باشد، موظف است ظرف یک ماه مراتب اعتراض خود را با مکاتبه به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام کند. در صورتی که در مدت مذکور اعتراض خود را اعلام نکند، محکومیت او قطعی است.
3. برگ تشخیص مالیات عملکرد:
این سند میزان درآمد اظهار شده توسط مؤدی در اظهارنامه و گزارش فعالیت های فصلی خود را بررسی می کند و در صورت مغایرت صادر می شود.
تبصره: در صورتی که مؤدی مالیات را در زمان تعیین شده پرداخت کند از 40 درصد معافیت مالیاتی بهره مند می شود، اما در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تعیین شده، مأموران مالیات از طرق مختلف اخذ می کنند.

شرایط اعتراض به مالیات 1401

برای اعتراض مالیاتی مؤدی نسبت به تشخیص مالیات باید دارای شرایط مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌ها به استناد این ماده باشد: در صورت اعتراض مؤدی نسبت به میزان مالیات، باید کتباً اعتراض کند. ظرف مدت 1 ماه خود را به اداره مالیات مربوطه گزارش دهید. در صورتی که در مهلت مقرر به تشخیص اعتراض نکنند، تشخیص قطعی می شود.

بنابراین، شرایطی که معترض باید داشته باشد به شرح زیر است:

 1. در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض به مالیات را انجام دهد.
 2. اعتراض کننده باید به صورت کتبی نسبت به اعتراض مالیاتی اقدام نماید.

اگر کاربر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ گواهی و آخرین روز اعتراض مالیاتی نکند، دو حالت پیش خواهد آمد:
برگ تشخیص به صورت واقعی ابلاغ شده است: برگ تشخیص قطعی است و دیگر امکان اعتراض وجود نخواهد داشت (ماده 239 قانون مدنی).
فرم اظهارنامه یک اخطار قانونی دریافت می کند: مؤدی به عنوان شاکی ضمنی شناخته می شود و پرونده مالیاتی وی مستقیماً به هیئت حل اختلاف اصلی ارائه می شود. (بیان ماده ۲۳۹ قانون مدنی)

تبصره ـ در صورتی که مؤدی به صورت قانونی از برگه مطلع شده باشد اعم از اینکه مؤدی نسبت به فرم ارائه شده اعتراض داشته باشد یا خیر به مرجع حل اختلاف اول ارجاع می شود.
شرط ختم پرونده (عدم ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف) ارسال نامه انطباق با فرم تشخیص مالیات به رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و دریافت برگ تشخیص مالیات می باشد.

روش‌های ابلاغ اوراق مالیاتی

اسناد مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به 3 روش زیر صادر می شود:

 1. ابلاغ از طریق مامور:
  طبق ماده 203 قانون مالیات های مستقیم اسناد مالیاتی باید برای مؤدی ارسال شود. بدیهی است در صورتی که مؤدی شخص حقوقی باشد، فرم های مالیاتی باید به مدیر شخص حقوقی یا یکی از افراد دارای حق امضا ارائه شود.
 2. ارسال از طریق پست:
  بر اساس تبصره 293 ق.م.م، سازمان امور مالیاتی،‌امکان ارسال اوراق مالیاتی از پست سفارشی بهره بگیرید.
 3. درج آگهی در روزنامه:
  طبق ماده 208 قانون مدنی، سازمان اطلاعات مالیاتی می‌تواند در صورت در دسترس نبودن نشانی مؤدی، اسناد مالیاتی را با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مرکز مالیاتی به وی ابلاغ کند.
  تبصره: در صورت در دسترس نبودن مودی، مامور یا مامور پست موظف است برگه مالیاتی را به بستگان مودی یا خادمان او تحویل دهد.
  تبصره: در صورتی که مؤدی یا بستگان یا خادمان وی از پذیرش اسناد مالیاتی امتناع ورزند، مامور پست یا تحویل باید در هر دو نسخه اسناد مذکور را ذکر کند.
  در این صورت اداره پست باید نسخه اول را به سازمان امور مالیاتی ارسال و نسخه دوم را به آدرس مؤدی الصاق کند.
  مأمور تشکیل پرونده باید اولین نسخه را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق کند. این سند از تاریخ پیوست ابلاغ شده تلقی می شود.

شیوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات ( اعتراض به مالیات 1401 )

برگه تشخیص مالیات باید در آدرس قانونی به مؤدی تحویل شود. در صورت ابلاغ قانونی اخطار مؤدی به دلیل غیبت یا امتناع از دریافت مؤدی به نشانی قانونی یا هر دلیل دیگری، سازمان امور مالیاتی مربوط موظف است پرونده را ارسال نماید. انجام اقدامات در دبیرخانه هیأت (حداکثر ظرف یک هفته پس از 30 روز از تاریخ ابلاغ). لذا در صورتی که ابلاغ واقعی صورت نگیرد و ابلاغ قانوناً صورت گرفته باشد، بدون توجه به اعتراض یا عدم اعتراض، پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود.

مهلت اعتراض به مالیات‌ ( اعتراض مالیاتی )

طبق ماده 110 مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم کنند. اداره مالیات یک سال فرصت دارد تا میزان مالیات پرداختی مؤدی را محاسبه و در قالب برگ تشخیص مالیات، مبلغ دقیق را به مؤدی اعلام کند. پس از صدور برگ تشخیص مالیات، مؤدی سی روز فرصت دارد تا اعتراض کتبی خود را به اداره مالیات اعلام کند.
مهلت اعتراض به فرم ارزیابی 30 روز از تاریخ ابلاغ می باشد. طبق ماده 238 پس از ابلاغ صورت تشخیص به مؤدی در صورت اعتراض نسبت به مالیات تعیین شده حداکثر تا سی روز از تاریخ تشکیل برگ تشخیص فرصت دارید تا شخصاً یا به اداره امور مالیاتی مراجعه نمایید. شما توسط وکیل مالیاتی و درخواست دادرسی کتبی با ارائه مدارک. در صورتی که مؤدی در مهلت مقرر نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض نکند، برگ تشخیص مالیات به صورت مالیات ویژه تبدیل می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان